بررسی جربان های انحرافی مهدویت
بسم الله الرحمن الرحیم

کلیپ های مربوط به مهدویت و نقد مدعیان دروغین