بررسی جربان های انحرافی مهدویت
بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی های مهدویت و نقد مدعیان دروغین