بررسی جربان های انحرافی مهدویت
بسم الله الرحمن الرحیم

مناظراتی که با و مدعیان دروغین .برخی از مبلغان آنها انجام شده است