بررسی جربان های انحرافی مهدویت
بسم الله الرحمن الرحیم

اسکن از کتب و تصاویری از مدعیان دروغین